Tài chính - kế toán

Tập thể phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng:

Thực hiện công tác chuyên môn về tài chính, kế toán theo quy định; Tham mưu cho Hội đồng thành viên công ty và Tổng Giám đốc về công tác tài chính, kế toán.

Nhiệm vụ:

Tổ chức quản lý, huy động, sử dụng, cân đối nguồn vốn; phụ trách hoạt động vay vốn và lưu chuyển tiền tệ; lập kế hoạch các định mức chi phí; phân tích tình hình tài chính. Tổ chức và thực hiện công tác ghi chép kế toán, thống kê, báo cáo; chế độ lưu trữ và bảo quản hồ sơ, chứng từ; tổ chức kiểm tra, giám sát về tài chính, kế toán.

Lãnh đạo phòng:

  • Giám đốc: Ông Võ Văn Đầy
  • Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Hạnh