Sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

19/04/2023

img

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
 
Ngày 14/4/2023, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu doanh thu kế hoạch Kinh doanh- Đầu tư năm 2023 là 726 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt 184,97 tỷ đồng. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 6% bằng tiền mặt.
 
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 14/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 2.336 cổ đông (trong đó có 2.318 cá nhân và 18 tổ chức), sở hữu 86.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút là: 44 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 71.304.830 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,34 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đoàn chủ tọa tại Đại hội gồm có:
1. Bà Trần Thị Thanh Nhàn- Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Huỳnh An Trung- Tổng Giám đốc Công ty 
- Trong khoảng thời gian Đại hội diễn ra, một số cổ đông tiếp tục đến tham dự, vì vậy tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử là: 46 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 72.026.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua được 14 nội dung, trong đó Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả như sau:
 

STT

Ứng cử viên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ

1

Hoàng Thị Hồng Nhung

45 phiếu
tương đương 72.025.830 cổ phần

99,9997%

- Sau hơn 02 giờ làm việc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã tiến hành nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm, đúng theo luật định.
*Một số hình ảnh liên quan:
Đoàn Chủ tọa chủ trì tại đại hội gồm có 02 thành viên là Bà Trần Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT
và Ông Huỳnh An Trung - Tổng Giám đốc công ty.
 
Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung và bầu cử thành viên HĐQT
Đoàn chủ tọa tặng hoa và cảm ơn đóng góp, hỗ trợ chặt chẽ, xuyên suốt từ tháng 4/2017 cho đến nay của ông Nguyễn Quang Thanh – nguyên Thành viên HĐQT Công ty
Bà Trần Thị Thanh Nhàn- Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng ứng viên bà Hoàng Thị Hồng Nhung
ứng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
 
Thành viên HĐQT, Thành viên BKS chụp hình lưu niệm
Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội