Tin tức

Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

25/03/2021

+ Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải file đính kèm)
+ Biểu mẫu  (Tải file đính kèm)
Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử (Tải file đính kèm