Tin tức

Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

20/05/2020

Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm