Tin tức

Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

30/03/2018

Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính năm 2017 (tải file đính kèm)