Tin tức

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/02/2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (tải file đính kèm)