Tin tức

Quyết định của HĐQT về ban hành các Quy chế

12/07/2018

QĐ 10 - Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (Tải file đính kèm

QĐ 11 -  Ban hành Quy chế Quản lý tài chính (Tải file đính kèm

QĐ 12 - Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao (Tải file đính kèm

QĐ 13 - Ban hành Quy chế Quản lý Nợ (Tải file đính kèm