Tin tức

Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023

22/04/2023

Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023 

  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ tư). (Tải file đính kèm
  2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ ba). (Tải file đính kèm
  3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ nhất). (Tải file đính kèm