Tin tức

Điều chỉnh Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

20/04/2017

img

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được điều chỉnh thay thế cho tài liệu đã công bố thông tin ngày 14/4/2017

Tải file đính kèm tại đây