Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021

28/08/2021

Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021
  • Công văn số 156/CBTT-CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng, hợp nhất soát xét bán niên 2021, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế và ý kiến kiểm toán ngoại trừ ; (Tải file đính kèm)  
  • Công văn số 154/CHOLIMEX-TCKT giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021 so với bán niên 2020 ; (Tải file đính kèm
  • Công văn số 155/CHOLIMEX-TCKT giải trình ý kiến kiểm ngoại trừ, vấn đề cần nhấn mạnh trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2021 ; (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2021; (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021. (Tải file đính kèm