Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

14/03/2023

Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

  • Công văn số 51/CHOLIMEX : Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (Tải file đính kèm
  • Công văn số 50/CHOLIMEX : Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 so với năm 2021 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (Tải file đính kèm