Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

27/01/2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 

  • Công văn số 23/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2021 (Tải file đính kèm)  
  • Công văn số 24/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo thài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2021 so với quý 4 năm 2020 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 (Tải file đính kèm