Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

28/10/2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

  • Công văn số 215/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2022 (Tải file đính kèm
  • Công văn số 217/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 (Tải file đính kèm