Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

29/10/2021

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

  • Công văn số 192/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021 (Tải file đính kèm
  • Công văn số 193/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2020 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 (Tải file đính kèm