Tin tức

CBTT: Điều lệ tổ chức và hoạt động; các Quy chế năm 2021

14/05/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động; các Quy chế năm 2021

  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tải file đính kèm
  2. Quy chế nội bộ về quản trị  (Tải file đính kèm
  3. Quy chế hoạt động HĐQT  (Tải file đính kèm)  
  4. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát  (Tải file đính kèm