Tin tức

CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

24/04/2020

CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm