Tin tức

CBTT Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

18/03/2022

CBTT Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

  • Công văn số 61/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán (Tải file đính kèm)
  • Công văn số 60/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 so với năm 2020 (Tải file đính kèm)
  • Công văn số 59/CHOLIMEX giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (Tải file đính kèm)
  • Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán (Tải file đính kèm)
  • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán (Tải file đính kèm