Tin tức

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

25/04/2017

img

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải file đính kèm tại đây

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải file đính kèm tại đây