Nhân sự - hành chính

Tập thể phòng Nhân sự - Hành chính

Chức năng

Tham mưu về công tác xây dựng, tổ chức bộ máy; quản lý và sử dụng lao động; công tác lương, thưởng; dự thảo các quy chế, quy định về quản lý, lao động, văn thư, lưu trữ; công tác đối nội, đối ngoại.

Nhiệm vụ

Đề xuất các phương án tổ chức bộ máy; xây dựng quy chế tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động; xây dựng và theo dõi thực hiện quy chế trả lương, trả thưởng; thực hiện công tác lễ tân đối nội, đối ngoại; tổ chức, quản lý công tác văn thư lưu trữ…

Lãnh đạo phòng:

  • Giám đốc: Bà Lâm Thị Thu Thảo 
  • Phó Giám đốc: Bà Phạm Thanh Xuân