Kinh doanh - Thị trường

Tập thể phòng Kinh Doanh - Thị Trường

Chức năng:

Tham mưu công tác hoạch định các phương án tổ chức kinh doanh; nghiên cứu, xây dựng các chiến lược Marketing, thương hiệu, thị trường; tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu được giao định kỳ hàng năm, quý, tháng.

Nhiệm vụ:

Khai thác, xây dựng, phát triển sản phẩm, dịch vụ, thị trường; tổ chức thực hiện các hoạt động Marketing; quản lý và phát triển website của Công ty, quản lý nhãn hiệu hàng hóa; phát triển hệ thống phân phối chuỗi; soạn thảo, thực hiện, theo dõi các Hợp đồng; quản lý, kiểm tra hàng hóa đột xuất, định kỳ các kho hàng.

Lãnh đạo phòng:

  • Giám đốc : Ông Phạm Văn Hùng
  • Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thái Hằng