Kế hoạch - đầu tư

Tập thể phòng Kế hoạch - Đầu tư

Chức năng:

Tham mưu chiến lược phát triển công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư; tổng hợp, cập nhật, xử lý và cung cấp thông tin; các chương trình hợp tác đầu tư, các phương án đầu tư tài chính và quản lý vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp khác.

Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh; tham mưu về việc giao kế hoạch; thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo. Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh; đầu tư tài chính; chọn nhà thầu tư vấn trong các lĩnh vực lập, thực hiện, quản lý dự án và các thủ tục liên quan.

Lãnh đạo phòng:

  • Giám đốc: Ông Thân Ngọc Nghĩa