Điều lệ và quy chế

Nội dungNgày ban hànhTải về
Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023

Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023 

  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ tư). (Tải file đính kèm
  2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ ba). (Tải file đính kèm
  3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ nhất). (Tải file đính kèm
00:00 - 22/04/2023 icon down
Quy chế Cty CHOLIMEX ban hành tháng 7-2021

Quy chế Cty CHOLIMEX ban hành tháng 7-2021

00:00 - 16/08/2021 icon down
CBTT: Điều lệ tổ chức và hoạt động; các Quy chế năm 2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động; các Quy chế năm 2021

  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tải file đính kèm
  2. Quy chế nội bộ về quản trị  (Tải file đính kèm
  3. Quy chế hoạt động HĐQT  (Tải file đính kèm)  
  4. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát  (Tải file đính kèm
00:00 - 14/05/2021 icon down
Biên bản Họp ĐHĐCĐ và NQ/01-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ
Biên bản Họp ĐHĐCĐ và NQ/01-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ (tải file đính kèm)
00:00 - 05/06/2020 icon down
Quyết định của HĐQT về ban hành các Quy chế

QĐ 10 - Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (Tải file đính kèm

QĐ 11 -  Ban hành Quy chế Quản lý tài chính (Tải file đính kèm

QĐ 12 - Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao (Tải file đính kèm

QĐ 13 - Ban hành Quy chế Quản lý Nợ (Tải file đính kèm

 

00:00 - 12/07/2018 icon down
CBTT sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai (Tải file đính kèm)
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất (Tải file đính kèm)
 
00:00 - 27/04/2018 icon down
CBTT sửa đổi, bổ sung các Quy chế
Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung - (Tải file đính kèm
Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi, bổ sung - (Tải file đính kèm
00:00 - 28/11/2017 icon down
Quy chế Công bố thông tin
Quy chế Công bố thông tin (Tải file đính kèm tại đây
00:00 - 15/09/2017 icon down
QUY CHẾ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Quy chế Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)

00:00 - 07/11/2016 icon down
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) 00:00 - 15/07/2016 icon down