Đại hội Đồng cổ đông

Nội dungNgày ban hànhTải về
CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/04/2020 icon down
Công bố thông tin chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công bố thông tin chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 23/04/2020 icon down
CBTT về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền ĐHĐCĐ năm 2020 mã chứng khoán CLX

CBTT về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền ĐHĐCĐ năm 2020 mã chứng khoán CLX (Tải file đính kèm

 

00:00 - 11/04/2020 icon down
CBTT DỜI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CBTT DỜI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 31/03/2020 icon down
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
+ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Tải file đính kèm)
+ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Tải file đính kèm)
00:00 - 13/04/2019 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

+ Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính năm 2018  (tải file đính kèm)
00:00 - 28/03/2019 icon down
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
+ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tải file đính kèm)
+ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tải file đính kèm)
00:00 - 16/04/2018 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính năm 2017 (tải file đính kèm)
00:00 - 30/03/2018 icon down
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải file đính kèm tại đây

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải file đính kèm tại đây
08:52 - 25/04/2017 icon down
Điều chỉnh Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được điều chỉnh thay thế cho tài liệu đã công bố thông tin ngày 14/4/2017

Tải file đính kèm tại đây

17:08 - 20/04/2017 icon down