Đại hội Đồng cổ đông

Nội dungNgày ban hànhTải về
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tài file đính kèm
00:00 - 16/04/2024 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tải file đính kèm
00:00 - 21/03/2024 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Tải file đính kèm
00:00 - 20/02/2024 icon down
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 15/04/2023 icon down
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (bổ sung)
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (bổ sung) (Tải file đính kèm
00:00 - 10/04/2023 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 23/03/2023 icon down
CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 22/02/2023 icon down
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tải file đính kèm)
00:00 - 16/04/2022 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
00:00 - 25/03/2022 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (tải file đính kèm)
00:00 - 22/02/2022 icon down