Đại hội Đồng cổ đông

Nội dungNgày ban hànhTải về
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tải file đính kèm)
00:00 - 16/04/2022 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
00:00 - 25/03/2022 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (tải file đính kèm)
00:00 - 22/02/2022 icon down
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 16/04/2021 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
+ Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tải file đính kèm)
+ Biểu mẫu  (Tải file đính kèm)
Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử (Tải file đính kèm
00:00 - 25/03/2021 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐC�� thường niên năm 2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 23/02/2021 icon down
Biên bản Họp ĐHĐCĐ và NQ/01-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ
Biên bản Họp ĐHĐCĐ và NQ/01-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ (tải file đính kèm)
00:00 - 05/06/2020 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 20/05/2020 icon down
CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/04/2020 icon down
Công bố thông tin chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công bố thông tin chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 23/04/2020 icon down