Tin tức

Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

28/03/2019

Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

+ Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính năm 2018  (tải file đính kèm)