Tin tức

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị 7-2019

08/07/2019

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị 

  • Nghị quyết số 12/NQ-CHOLIMEX-HĐQT về việc chọn công ty kiểm toán cho niên độ 2019 (Tải File đính kèm
  • Nghị quyết số 14/NQ-CHOLIMEX-HĐQT về việc xử lý nợ phải thu khó đòi (Tải File đính kèm
  • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm)