Tin tức

CBTT Thông báo chi trả cổ tức còn lại của năm 2019

06/08/2020

CBTT Thông báo chi trả cổ tức còn lại của năm 2019

Thông báo 172-TB-CHOLIIMEX Chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 (Tải file đính kèm)  

Mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức còn lại năm 2019 (Tải file đính kèm)