Tin tức

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 104 - 105 - 106

15/11/2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 104-NQ-CHOLIMEX-HĐQT - (Tải file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105-NQ-CHOLIMEX-HĐQT - (Tải file đính kèm)
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 106-NQ-CHOLIMEX-HĐQT - (Tải file đính kèm)