Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.471.300 CP từ ngày 06/7/2022 đến ngày 04/8/2022.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.471.300 CP từ ngày 06/7/2022 đến ngày 04/8/2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 04/07/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 04/07/2022 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.471.300 CP từ 01/06/2022 đến 30/06/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.471.300 CP từ 01/06/2022 đến 30/06/2022 (Tải file đính kèm)

00:00 - 30/05/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 50.300 CP từ 25/04/2022 đến 24/05/2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 50.300 CP từ 25/04/2022 đến 24/05/2022 (Tải file đính kèm)

00:00 - 30/05/2022 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.521.600 CP từ 25/04/2022 đến 24/05/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.521.600 CP từ 25/04/2022 đến 24/05/2022 (Tải file đính kèm

00:00 - 25/04/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 2.572.500 CP từ 18/02/2022 đến 19/03/2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 2.572.500 CP từ 18/02/2022 đến 19/03/2022 (Tải file đính kèm

00:00 - 25/04/2022 icon down
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tải file đính kèm)
00:00 - 16/04/2022 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03 năm 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03 năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/03/2022 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 6.094.100 CP từ 24/03/2022 đến 22/04/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 6.094.100 CP từ 24/03/2022 đến 22/04/2022. (Tải file đính kèm)

00:00 - 23/03/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 145.000 CP từ 18/02/2022 đến 19/03/2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 145.000 CP từ 18/02/2022 đến 19/03/2022.(Tải file đính kèm)

00:00 - 23/03/2022 icon down