Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.345.800 CP từ ngày 15/09/2022 đến ngày 14/10/2022.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Đăng ký bán 3.345.800 CP từ ngày 15/09/2022 đến ngày 14/10/2022. (Tải file đinh kèm

00:00 - 12/09/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 113.500.000 CP từ ngày 11/08/2022 đến ngày 09/09/2022.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Đã bán 113.500 CP từ ngày 11/08/2022 đến ngày 09/09/2022. (Tải file đinh kèm

00:00 - 12/09/2022 icon down
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Tải file đính kèm
00:00 - 18/08/2022 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.459.300 CP từ ngày 11/8/2022 đến ngày 09/9/2022.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 

Đăng ký bán 3.459.300 CP từ ngày 11/8/2022 đến ngày 09/9/2022. (Tải file đinh kèm

00:00 - 08/08/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 12.000 CP từ ngày 06/7/2022 đến ngày 04/8/2022.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Đã bán 12.000 CP từ ngày 06/7/2022 đến ngày 04/8/2022. (Tải file đinh kèm

00:00 - 08/08/2022 icon down
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 29/07/2022 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 26/07/2022 icon down
Công bố thông tin Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2022

Công bố thông tin Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2022

Công văn số 154/CHOLIMEX công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính niên độ tài chính 2022 (Tải file đính kèm

00:00 - 15/07/2022 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 05 năm 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 05 năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 05/07/2022 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 04 năm 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 04 năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 05/07/2022 icon down