Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Công văn số 18064/VSD-ĐK V/v Đăng ký, lưu ký cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

12:17 - 22/12/2016 icon down
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 03:13 - 07/12/2016 icon down
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ 2016 - 2021 14:44 - 26/10/2016 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 08:45 - 22/09/2016 icon down
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán lần đầu

08:43 - 16/09/2016 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 16:48 - 14/09/2016 icon down
Văn bản chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)


 

00:00 - 13/09/2016 icon down
THÔNG BÁO: Về việc quản lý Sổ cổ đông, thủ tục nhận sổ và chuyển nhượng cổ phần 14:18 - 29/08/2016 icon down
BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

 

00:00 - 18/07/2016 icon down
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2016-2021 11:58 - 14/07/2016 icon down