Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP - (Tải file đính kèm
00:00 - 19/06/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 17.500 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 17.500 CP- (Tải file đính kèm)
00:00 - 19/06/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ. (Tải file đính kèm)
00:00 - 18/05/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 3.200 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ. (Tải file đính kèm
00:00 - 18/05/2018 icon down
Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018
Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 (Tải file đính kèm)
00:00 - 24/04/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ (Tải file đính kèm)
00:00 - 10/04/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ (Tải file đính kèm)
00:00 - 10/04/2018 icon down
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm)
00:00 - 06/04/2018 icon down
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN

+ Công văn 92/CBTT-CHOLIMEX gửi Ùy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Tải file đính kèm)

+  Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017 (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán (Tải file đính kèm)

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (Tải file đính kèm)

00:00 - 05/04/2018 icon down
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm
00:00 - 27/03/2018 icon down