Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 104 - 105 - 106
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 104-NQ-CHOLIMEX-HĐQT - (Tải file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105-NQ-CHOLIMEX-HĐQT - (Tải file đính kèm)
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 106-NQ-CHOLIMEX-HĐQT - (Tải file đính kèm)
00:00 - 15/11/2017 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TIX của tổ chức có liên quan người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây)
00:00 - 27/10/2017 icon down
CBTT giao dịch cổ phiếu TIX
CBTT giao dịch cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây)
00:00 - 09/10/2017 icon down
CBTT thay đổi sở hữu cổ phiếu TIX
CBTT thay đổi sở hữu cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây) 
00:00 - 18/09/2017 icon down
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78-NQ-CHOLIMEX-HĐQT
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78-NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm tại đây
00:00 - 15/09/2017 icon down
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TIX
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây)
- Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây)
00:00 - 07/09/2017 icon down
CBTT điều chỉnh thông báo giao dịch cổ phiếu TIX
CBTT điều chỉnh thông báo giao dịch cổ phiếu TIX (Tải file đính kèm tại đây
00:00 - 04/08/2017 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu TIX
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm tại đây)
00:00 - 02/08/2017 icon down
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64-NQ-CHOLIMEX-HĐQT
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm tại đây)
00:00 - 02/08/2017 icon down
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị. (Tải file đính kèm tại đây)  
00:00 - 21/07/2017 icon down