Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu CLX của Người có liên quan của Người nội bộ
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu CLX của Người có liên quan của Người nội bộ (Tải file đính kèm
00:00 - 23/02/2024 icon down
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ (Tải file đính kèm
00:00 - 23/02/2024 icon down
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 30/01/2024 icon down
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ.
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ. (Tải file đính kèm
00:00 - 17/01/2024 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 năm 2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 năm 2024 (Tải file đính kèm
00:00 - 15/01/2024 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2023.
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2023. (Tải file đính kèm
00:00 - 11/01/2024 icon down
Công bố thông tin quyết định của Cơ quan thuế

Công bố thông tin quyết định của Cơ quan thuế

  • Công văn số 03/CBTT – CHOLIMEX công bố thông tin bất thường. (Tải file đính kèm
  • Quyết định số 5984/QĐ-CT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Tổng Cục Thuế - Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Tải file đính kèm
00:00 - 03/01/2024 icon down
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 27/07/2023 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2023
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/07/2023 icon down
Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 

Công văn số 152/CBTT - CHOLIMEX công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 (Tải file đính kèm

00:00 - 30/06/2023 icon down