Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 (Tải file đính kèm

 

00:00 - 09/01/2019 icon down
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018 (Tải file đính kèm
00:00 - 18/12/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 22/11 đến 21/12
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 22/11 đến 21/12 (Tải file đính kèm
00:00 - 20/11/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 4.100 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 4.100 CP (Tải file đính kèm
00:00 - 20/11/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 18/10 đến 16/11
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 18/10 đến 16/11 (Tải file đính kèm
00:00 - 15/10/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 2.500 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 2.500 CP (Tải file đính kèm)  
00:00 - 15/10/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 12/9 đến 11/10
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 12/9 đến 11/10 (Tải file đính kèm
00:00 - 10/09/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 23.100 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 23.100 CP (Tải file đính kèm
00:00 - 29/08/2018 icon down
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2018
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2018 (Tải file đính kèm
00:00 - 30/07/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Đã mua 58.013 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Đã mua 58.013 CP  (Tải file đính kèm
00:00 - 25/07/2018 icon down