Sự kiện

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015

11/11/2014

img

1. Mục tiêu

a. Về công tác cổ phần hóa
- Công ty Cholimex phấn đấu nhận được Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân Thành phố trong quý 1/2015
- Tiếp tục tổ chức thực hiện các công việc cổ phần hóa theo đúng quy trình và phấn đấu hoàn thành công tác cổ phần hóa trong năm 2015
b. Về hoạt động kinh doanh – đầu tư
- Trong kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phân phối với nhiều sản phẩm, mở rộng thị trường, khách hàng trong và ngoài nước để tăng cường hoạt động mua bán nhằm đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, dịch vụ
- Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung cho dự án xây dựng trụ sở văn phòng Công ty Cholimex tại địa điểm 1368 đườngVõ Văn Kiệt quận 5 và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các công trình cần thiết để mở rộng quy mô năng lực hoạt động, các chương trình, dự án hợp tác đầu tư phát triển trong và ngoài nước
- Trong lĩnh vực tài chính thực hiện cân đối nhu cầu, bố trí cơ cấu sử dụng vốn và nguồn vốn hợp lý, mang tính khả thi để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015
2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015
- Tổng doanh thu của Công ty mẹ - công ty con tăng 10,39% so với năm 2014. Trong đó doanh thu công ty mẹ tăng 10,90%
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - công ty con tăng 10% so với năm 2014. Trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tăng 10%

Phòng Kế hoạch Đầu tư