Sự kiện

CHOLIMEX: CHUẨN BỊ CỔ PHẦN HÓA

19/05/2014

img

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu và Đầu tư Chợ Lớn và ý kiến của Ban quản lý đổi mới doanh nghiệp, UBND.TPHCM đã ban hành quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH một thành viên Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31 tháng 12 năm 2014 ( đồng thời cũng là thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc – công ty con theo khoản 1 Điều 18 và khoản 3 Điều 33 của Nghị định 59/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính Phủ).

Nhằm thực hiện nhanh công tác cổ phần hóa theo đúng tiến độ như đã cam kết, Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị hồ sơ cho cổ phần hóa. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ giúp việc đã hoàn thành một số công việc như:

  • Chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch lộ trình cổ phần hóa hoàn thành vào cuối năm 2015;
  • Kiểm kê tài sản đang quản lý, xem xét các khoản đầu tư tài chính ra bên ngoài và xử lý công nợ trình UBND.TPHCM và các ngành cho chủ trương giải quyết;
  • Công ty Cholimex cũng tiến hành chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để báo cáo và đề xuất với Ban chỉ đạo trình UBND.TPHCM quyết định.

Ban lãnh đạo Công ty Cholimex xác định cổ phần hóa là nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm 2014-2015, vì vậy công việc cổ phần hóa được Ban lãnh đạo ưu tiên giải quyết bên cạnh các công tác điều hành thường xuyên khác.

Phòng Kinh doanh – Thị trường