Tin tức

Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

12/05/2021

Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

  • Công văn số 107/CBTT-CHOLIMEX ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán (Tải file đính kèm)   
  • Công văn số 108/CBTT-CHOLIMEX ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc giải trình nội dung điều chỉnh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán điều chỉnh (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán điều chỉnh (Tải file đính kèm