Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2018

29/08/2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2018 

+ Công văn số 240/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét riêng và hợp nhất bán niên 2018. (Tải file đính kèm

+ Công văn số 241/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất giữa báo cáo lũy kế 6 tháng và báo cáo soát xét bán niên 2018. (Tải file đính kèm)

+ Công văn số 242/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo soát xét bán niên 2018 so với báo cáo soát xét bán niên 2017. (Tải file đính kèm

+ Công văn số 243/CHOLIMEX giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của báo cáo tài chính riêng hợp nhất soát xét bán niên 2018. (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính soát xét riêng bán niên 2018. (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018. (Tải file đính kèm