Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên đầu năm 2022

29/08/2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên đầu năm 2022

Công văn số 182/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên đầu năm 2022 (tải file đính kèm)

Công văn số 183/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chình hợp nhất bán niên đầu năm 2022 so với bán niên đầu năm 2021 (tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên đầu năm 2022 (tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên đầu năm 2022 (tải file đính kèm