Tin tức

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

30/01/2019

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Công văn số 34/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm

Công văn số 35/CHOIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm