Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

29/07/2021

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

  • Công văn số 147/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2021. (Tải File đính kèm)  
  • Công văn số 146/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 so với quý 2 năm 2020. (Tải File đính kèm)  
  • Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021 (Tải File đính kèm)  
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021. (Tải File đính kèm)