Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

26/04/2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Công văn số 141/CHOLIMEX công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm

Công văn số 140/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm