Tin tức

Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

23/03/2020

Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

  • Công văn số 53/CHOLIMEX Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 so với kết quả quý năm 2019 (Tải File đính kèm)
  • Công văn số 54/CHOLIMEX Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 (Tải File đính kèm)
  • Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 (Tải File đính kèm)
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 (Tải File đính kèm)