Tin tức

CBTT giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2019

26/03/2020

CBTT giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2019

Công văn số 61/CHOLIMEX-TCKT V/v Giải trình về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Tải file đính kèm

Công văn số 62/CBTT-CHOLIMEX V/v Công bố thông tin giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2019 (Tải file đính kèm