Tin tức

CBTT Báo cáo tài chính soát xét Bán Niên 2020

27/08/2020

CBTT Báo cáo tai chính soát xét Bán Niên 2020

  • Công văn số 185/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 (Tải file đính kèm
  • Công văn số 186/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2020 so với bán niên 2019 (Tải file đính kèm
  • Công văn số 187/CHOLIMEX giải trình ý kiến kiểm ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2020 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2020 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020 (Tải file đính kèm