Tin tức

CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

29/07/2020

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

  • Công văn số 163/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2020 (Tải file đính kèm)
  • Công văn số 164/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 so với quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 (Tải file đính kèm)