Tin tức

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2018

27/04/2018

+ Công văn số 129 giải trình chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Báo cáo riêng và Hợp nhất Quí 1 năm 2018 so với Quí 1 năm 2017 - (Tải file đính kèm)

+ Công văn số 130 - Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2018 - (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2018 - (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 1 năm 2018 - (Tải file đính kèm)