Báo cáo tài chính

Nội dungNgày ban hànhTải về
Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2018 

+ Công văn số 240/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét riêng và hợp nhất bán niên 2018. (Tải file đính kèm

+ Công văn số 241/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất giữa báo cáo lũy kế 6 tháng và báo cáo soát xét bán niên 2018. (Tải file đính kèm)

+ Công văn số 242/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo soát xét bán niên 2018 so với báo cáo soát xét bán niên 2017. (Tải file đính kèm

+ Công văn số 243/CHOLIMEX giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của báo cáo tài chính riêng hợp nhất soát xét bán niên 2018. (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính soát xét riêng bán niên 2018. (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018. (Tải file đính kèm

00:00 - 29/08/2018 icon down
CLX - Công bố thông tin BCTC quý 2-2018

CLX - Công bố thông tin BCTC quý 2-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính riêng Quý 2-2018 (Tải file đính kèm)

Công văn CV210 - Công bố thông tin (Tải file đính kèm)

Công văn CV211 - Giải trình lợi nhuận (Tải file đính kèm)

00:00 - 30/07/2018 icon down
Báo cáo tài chính quí 1 năm 2018

+ Công văn số 129 giải trình chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Báo cáo riêng và Hợp nhất Quí 1 năm 2018 so với Quí 1 năm 2017 - (Tải file đính kèm)

+ Công văn số 130 - Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2018 - (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2018 - (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 1 năm 2018 - (Tải file đính kèm)

00:00 - 27/04/2018 icon down
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN

+ Công văn 92/CBTT-CHOLIMEX gửi Ùy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Tải file đính kèm)

+  Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017 (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán (Tải file đính kèm)

+ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (Tải file đính kèm)

00:00 - 05/04/2018 icon down
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
+  Văn bản số 29/CBTT-CHOLIMEX V/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
+ Văn bản số 28/CHOLIMEX-TCKT V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 4 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
00:00 - 30/01/2018 icon down
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 3 năm 2017
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 3 năm 2017 - (Tải file đính kèm
00:00 - 30/10/2017 icon down
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
+ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
00:00 - 27/10/2017 icon down
Giải trình về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo soát xét bán niên năm 2017
Giải trình về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo soát xét bán niên năm 2017 (Tải file đính kèm tại đây)  
00:00 - 12/09/2017 icon down
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 (Tải file đính kèm tại đây)  
00:00 - 30/08/2017 icon down
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Tài liệu Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (Tải file đính kèm tại đây) 
2. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017_Hợp nhất (Tải file đính kèm tại đây) 
00:00 - 29/08/2017 icon down