Báo cáo tài chính

Nội dungNgày ban hànhTải về
CLX - Công bố thông tin BCTC quý 3 năm 2019

CLX -  Công bố thông tin BCTC quý 3 năm 2019

Công văn số 300/CBTT-CHOLIMEX Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 (Tải file đính kèm)  

Công văn số 298/CHOLIMEX-TCKT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3-2019 so với Quý 3-2018 (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 (Tải file đính kèm

00:00 - 29/10/2019 icon down
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Soát xét Bán niên 2019

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Soát xét Bán niên 2019

 

00:00 - 29/08/2019 icon down
CLX - Công bố thông tin BCTC Quý 2 năm 2019

CLX -  Công bố thông tin BCTC quý 2 năm 2019

  • Công văn số 221/CHOLIMEX Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm)  
  • Công văn số 224/CHOLIMEX Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
00:00 - 29/07/2019 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Công văn số 141/CHOLIMEX công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm

Công văn số 140/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm

00:00 - 26/04/2019 icon down
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018:

00:00 - 29/03/2019 icon down
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Công văn số 34/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm

Công văn số 35/CHOIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm

00:00 - 30/01/2019 icon down
CLX - Công bố thông tin BCTC quý 3-2018

CLX - Công bố thông tin BCTC quý 3-2018

Công văn 291/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

Công văn 292/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

 

00:00 - 29/10/2018 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2018 

+ Công văn số 240/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét riêng và hợp nhất bán niên 2018. (Tải file đính kèm

+ Công văn số 241/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất giữa báo cáo lũy kế 6 tháng và báo cáo soát xét bán niên 2018. (Tải file đính kèm)

+ Công văn số 242/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo soát xét bán niên 2018 so với báo cáo soát xét bán niên 2017. (Tải file đính kèm

+ Công văn số 243/CHOLIMEX giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của báo cáo tài chính riêng hợp nhất soát xét bán niên 2018. (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính soát xét riêng bán niên 2018. (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018. (Tải file đính kèm

00:00 - 29/08/2018 icon down
CLX - Công bố thông tin BCTC quý 2-2018

CLX - Công bố thông tin BCTC quý 2-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính riêng Quý 2-2018 (Tải file đính kèm)

Công văn CV210 - Công bố thông tin (Tải file đính kèm)

Công văn CV211 - Giải trình lợi nhuận (Tải file đính kèm)

00:00 - 30/07/2018 icon down
Báo cáo tài chính quí 1 năm 2018

+ Công văn số 129 giải trình chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Báo cáo riêng và Hợp nhất Quí 1 năm 2018 so với Quí 1 năm 2017 - (Tải file đính kèm)

+ Công văn số 130 - Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2018 - (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2018 - (Tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 1 năm 2018 - (Tải file đính kèm)

00:00 - 27/04/2018 icon down