Báo cáo tài chính

Nội dungNgày ban hànhTải về
CBTT giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2019
CBTT giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2019

Công văn số 61/CHOLIMEX-TCKT V/v Giải trình về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Tải file đính kèm

Công văn số 62/CBTT-CHOLIMEX V/v Công bố thông tin giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2019 (Tải file đính kèm

 
00:00 - 26/03/2020 icon down
Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

  • Công văn số 53/CHOLIMEX Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 so với kết quả quý năm 2019 (Tải File đính kèm)
  • Công văn số 54/CHOLIMEX Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 (Tải File đính kèm)
  • Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 (Tải File đính kèm)
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 (Tải File đính kèm)
00:00 - 23/03/2020 icon down
Công bố thông tin BCTC Quý 4-2019

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4-2019

00:00 - 21/01/2020 icon down
CLX - Công bố thông tin BCTC quý 3 năm 2019

CLX -  Công bố thông tin BCTC quý 3 năm 2019

Công văn số 300/CBTT-CHOLIMEX Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 (Tải file đính kèm)  

Công văn số 298/CHOLIMEX-TCKT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3-2019 so với Quý 3-2018 (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 (Tải file đính kèm

00:00 - 29/10/2019 icon down
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Soát xét Bán niên 2019

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Soát xét Bán niên 2019

 

00:00 - 29/08/2019 icon down
CLX - Công bố thông tin BCTC Quý 2 năm 2019

CLX -  Công bố thông tin BCTC quý 2 năm 2019

  • Công văn số 221/CHOLIMEX Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm)  
  • Công văn số 224/CHOLIMEX Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
00:00 - 29/07/2019 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Công văn số 141/CHOLIMEX công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm

Công văn số 140/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 (Tải file đính kèm

00:00 - 26/04/2019 icon down
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018:

00:00 - 29/03/2019 icon down
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Công văn số 34/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm

Công văn số 35/CHOIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 (Tải file đính kèm

00:00 - 30/01/2019 icon down
CLX - Công bố thông tin BCTC quý 3-2018

CLX - Công bố thông tin BCTC quý 3-2018

Công văn 291/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

Công văn 292/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

 

00:00 - 29/10/2018 icon down