Báo cáo tài chính

Nội dungNgày ban hànhTải về
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

 • Công văn số 147/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2021. (Tải File đính kèm)  
 • Công văn số 146/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 so với quý 2 năm 2020. (Tải File đính kèm)  
 • Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021 (Tải File đính kèm)  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021. (Tải File đính kèm)  
00:00 - 29/07/2021 icon down
Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2021

Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2021

 • Công văn số 109/CBTT-CHOLIMEX ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2021 (Tải file đính kèm)   
 • Công văn số 110/CBTT-CHOLIMEX ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc giải trình nội dung điều chỉnh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2020 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2021 điều chỉnh (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1 năm 2021 điều chỉnh (Tải file đính kèm
00:00 - 13/05/2021 icon down
Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

 • Công văn số 107/CBTT-CHOLIMEX ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán (Tải file đính kèm)   
 • Công văn số 108/CBTT-CHOLIMEX ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc giải trình nội dung điều chỉnh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán điều chỉnh (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán điều chỉnh (Tải file đính kèm
00:00 - 12/05/2021 icon down
CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

 • Công văn số 99/CHOLIMEX công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1 năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 98/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 so với quý 1 năm 2020 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 27/04/2021 icon down
CBTT BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

CBTT BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

 • CV 55-CHOLIMEX-TCKT_Công bố thông tin định kỳ BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 (Tải file đính kèm
 • CV 53-CHOLIMEX-TCKT_ Giải trình chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019 (Tải file đính kèm
 • CV 54-CHOLIMEX-TCKT_ Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 (Tải file đính kèm
 • BCTC riêng đã kiểm toán năm 2020 (Tải file đính kèm
 • BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 (Tải file đính kèm)
00:00 - 22/03/2021 icon down
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

00:00 - 30/01/2021 icon down
CBTT báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3-2020

CBTT báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3-2020

BCTC hợp nhất Quý 3-2020 (Tải file đính kèm)  
BCTC riêng Quý 3-2020 (Tải file đính kèm
Công văn 226 Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3-2020 (Tải file đính kèm
Công văn 227 Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3-2020 so với Quý 3-2019 (Tải file đính kèm)

00:00 - 29/10/2020 icon down
CBTT Báo cáo tài chính soát xét Bán Niên 2020

CBTT Báo cáo tai chính soát xét Bán Niên 2020

 • Công văn số 185/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 186/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2020 so với bán niên 2019 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 187/CHOLIMEX giải trình ý kiến kiểm ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2020 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2020 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 27/08/2020 icon down
CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

 • Công văn số 163/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2020 (Tải file đính kèm)
 • Công văn số 164/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 so với quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020 (Tải file đính kèm)
00:00 - 29/07/2020 icon down
CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

00:00 - 29/04/2020 icon down