Báo cáo tài chính

Nội dungNgày ban hànhTải về
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1 năm 2023
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1 năm 2023
00:00 - 26/04/2023 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

 • Công văn số 51/CHOLIMEX : Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 50/CHOLIMEX : Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 so với năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 14/03/2023 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

 • Công văn số 15/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 14/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 19/01/2023 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

 • Công văn số 215/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 217/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 (Tải file đính kèm

 

00:00 - 28/10/2022 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên đầu năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên đầu năm 2022

Công văn số 182/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên đầu năm 2022 (tải file đính kèm)

Công văn số 183/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chình hợp nhất bán niên đầu năm 2022 so với bán niên đầu năm 2021 (tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên đầu năm 2022 (tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên đầu năm 2022 (tải file đính kèm

00:00 - 29/08/2022 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

00:00 - 29/07/2022 icon down
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

00:00 - 29/04/2022 icon down
CBTT Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

 • Công văn số 61/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán (Tải file đính kèm)
 • Công văn số 60/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 so với năm 2020 (Tải file đính kèm)
 • Công văn số 59/CHOLIMEX giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (Tải file đính kèm)
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán (Tải file đính kèm)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán (Tải file đính kèm
00:00 - 18/03/2022 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 

 • Công văn số 23/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2021 (Tải file đính kèm)  
 • Công văn số 24/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo thài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2021 so với quý 4 năm 2020 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 27/01/2022 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

 • Công văn số 192/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 193/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2020 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 29/10/2021 icon down