Báo cáo tài chính

Nội dungNgày ban hànhTải về
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1 năm 2024
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1 năm 2024
00:00 - 26/04/2024 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

 • Công văn số 58/CBTT-CHOLIMEX công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023. (Tải file đính kèm
 • Công văn số 56/CHOLIMEX-TCKT giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023. (Tải file đính kèm)  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023. (Tải file đính kèm
00:00 - 21/03/2024 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 

00:00 - 30/01/2024 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 

Công văn số 230/CBTT - CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2023. (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 (Tải file đính kèm

 

00:00 - 28/10/2023 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2023

Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2023

00:00 - 29/08/2023 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2023
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2023:
00:00 - 28/07/2023 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1 năm 2023
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1 năm 2023
00:00 - 26/04/2023 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

 • Công văn số 51/CHOLIMEX : Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 50/CHOLIMEX : Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 so với năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 14/03/2023 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

 • Công văn số 15/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 14/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 19/01/2023 icon down
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

 • Công văn số 215/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Công văn số 217/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 (Tải file đính kèm
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 (Tải file đính kèm

 

00:00 - 28/10/2022 icon down