BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
 

CHỨC NĂNG:

Là đầu mối giúp Công ty trong việc quản lý và triển khai thực hiện các dự án; trực tiếp điều hành xây dựng dự án và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến dự án.

NHIỆM VỤ:

Lập kế hoạch, tiến độ, kinh phí thực hiện các dự án; thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư các dự án; tổ chức lập dự án đầu tư; lựa chọn nhà thầu; thẩm định các hồ sơ dự án; quản lý dự án, thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; lập thủ tục quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

LÃNH ĐẠO BAN:

  • Trưởng Ban: Ông Lưu Thanh Danh 
  • Phó Trưởng Ban: Ông Trương Ngọc Hoàng
  • Phó Trưởng Ban: Ông Khiếu Đình Lân